Sikker mail

Kjems har fået sikker mail. Adressen er: sikker@kjems.dk

Kommentarer lukket til Sikker mail

Filed under NYHEDER

 

 

 

Kommentarer lukket til

Filed under NYHEDER

Falsk tilståelse

Mange straffesager afgøres som tilståelsesager. Det vi sige, den sigtede erkender, det han sigtes for. Man bliver imidlertid ikke uden videre dømt skyldig, fordi man erkender. Når sagen kommer i retten, skal dommeren sikre sig, at tilståelsen fremtræder sandfærdig, herunder at den stemmer med de oplysninger, der i øvrigt er tilvejebragt. DR.dk har i dag en artikel, der viser, hvor galt det kan gå, når retten godtager en falsk tilståelse.

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

I en retssag i Sverige tilstod en mand for 10 år siden 38 mord. Han blev dømt skyldig i 8 mord. De øvrige 30 fandt man det herefter ikke nødvendigt at efterforske yderligere. Efter at den dømte 9 år senere trak tilståelserne tilbage, og sagen igen blev undersøgt og behandlet, er han i dag frifundet. Resultatet er, at måske 38 mordere indtil videre er gået fri.

Se artiklen her.

 

Kommentarer lukket til Falsk tilståelse

Filed under NYHEDER

Plyndringsret bør afskaffes

Under denne overskrift har en landmand skrevet et læserbrev i JydskeVestkysten om sin skilsmisse.

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Landmandens ægtefælle var offentlig ansat med en god pensionsordning, som ikke skulle deles i forbindelse med skilsmissen.

Landmandens pensionsopsparing bestod hovedsageligt i det, han havde sparet op i landbrugsejendommen. Landbrugsejendommen skulle deles i forbindelse med skilsmissen.

Efter skilsmissen ville landmanden derfor pensionsmæssigt stå tilbage med en årlig pension på kr. 140.000, mens ægtefællens ville være på kr. 340.000.

Med læserbrevet gør landmanden opmærksom på at lovgivningen ikke er retfærdig. Og så får han også lige nævnt noget om en grådig modpart :-)

Lovgiver har gjort sig stor umage for at lave retfærdige regler for så vidt angår pensionsordningers stilling ved separation og skilsmisse. Men en lov kan ikke tage højde for alt.

Læserbrevet er et godt eksempel på et tilfælde, hvor en ægtepagt ville have været på sin plads ved ægteskabets indgåelse. I øvrigt en ukompliceret og billig løsning.

Antaget at ægtepagten inklusive grundig individuel rådgivning ville have kostet 10.000 kr. Så er det dog ”peanuts” i forhold til, hvad landmanden nu har mistet.

 

Kommentarer lukket til Plyndringsret bør afskaffes

Filed under NYHEDER

Det Offentlige Ejerregister

Den 15. juni 2015 blev der åbnet for det offentlige ejerregister, så det er muligt at slå selskabernes ejeroplysninger op i CVR-registeret.

Formålet er bl.a. at skabe øget gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kommentarer lukket til Det Offentlige Ejerregister

Filed under NYHEDER

Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer af selskabsloven, der stammer fra evalueringen af selskabsloven i 2013, trådt i kraft

Det betyder bl.a.:

  • Mulighed for delvis indbetaling af overkursen i anpartsselskaber, hvis der er tale om stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter
  • Der er alene krav om en åbningsbalance ved en stiftelse, hvis selskabet stiftes ved indskud af en bestående virksomhed.
  • Der er alene krav om en overtagelsesbalance ved en kapitalforhøjelse, hvis der ved kapitalforhøjelsen sker indskud af en bestående virksomhed.
  • Det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed.
  • Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion
  • Mulighed for såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Se nærmere her

Kommentarer lukket til Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Filed under NYHEDER

Skjulte videooptagelser frifinder forsikringsselskab i piskesmældssag!

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

På grundlag af bl.a. skjulte videooptagelser af en erstatningssøgende, har Højesteret tilsidesat Arbejdsskadestyrelsens vurdering, om at der var lidt et tab af erhvervsevne.

Forsikringsselskab i piskesmældssag 

I november satte Højesteret punktum i en sag, hvor en tidligere murer ønskede 2,6 mio. kr. i erstatning, efter at han i 2003 var blevet påkørt i bil bag fra. På grundlag af lægeundersøgelser vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at færdselsulykken havde påført mureren et erhvervsevnetab på mindst 60 procent.

Men forsikringsselskabet overvågede mureren og videofilmede ham i det skjulte. Bl.a. mens han deltog i et byggearbejde. Overvågningen overbeviste Retslægerådet og dermed også både landsretten og Højesteret om, at mureren kunne klare betydeligt mere, end han havde sagt til de læger, der i tidens løb havde undersøgt ham. Især i sager, hvor den erstatning, forsikringsselskabet skal betale, er betydelig, er selskabernes overvågning af deres kunder i de seneste år intensiveret.

Det er naturligvis betænkeligt med skjulte videooptagelser. Selskabet vælger selv, hvad der skal filmes, og hvad der ikke skal med på optagelsen. Som skadelidt foretager man sig ting, som man reelt ikke kan klare, men man håber alligevel. Eller der kan opstå en situation, hvor man må gribe til handling, selv om man så udfører bevægelser eller i øvrigt gør anstrengelser, så man efterfølgende må holde sengen i nogle dage. Det kommer ikke med på videoen Overvågning kan være i strid med Straffeloven, men danske domstole afviser ikke beviser, som er fremskaffet på ulovlig vis. Som skadelidt bør man være opmærksom på at have kvalificeret juridisk bistand. Udgiften til advokat i sager, der ikke er arbejdsskadesager, altså f.eks. når der er tale om færdselsulykker, dækkes i vidt omfang af skadevolders forsikringsselskab eller af ens egen retshjælpsforsikring.

Hos Kjems Advokatfirma har vi betydelig erfaring med behandling af personskadesager, og vores advokater står gerne til rådighed for en uforpligtende samtale om din sag.

Kommentarer lukket til Skjulte videooptagelser frifinder forsikringsselskab i piskesmældssag!

Filed under NYHEDER

Hvornår skal du skrive dit testamente?

Kjems palæ l Kontor udenforTestamente – Gentagelse af arrangement

Den 21. oktober 2014 holdt vi et informationsmøde om at skrive et testamente, som var velbesøgt. Fordi arrangementet om testamenter var en stor succes, gentager vi arrangementet den 12. november 2014!

Alle er meget velkommen, vi beder dog om, at man tilmelder sig senest pr. 11 november 2014. Vi beder venligst tilmelding via telefon 7465 1140, sms 4083 0381 eller Arrangementet foregår igen i Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten fra kl. 19:00. Der serveres en sandwich, en øl eller en vand.

Vi glæder os til at se dig!

Kommentarer lukket til Hvornår skal du skrive dit testamente?

Filed under NYHEDER

Hvornår er det bedst at skrive sit testamente?

Informationsmøde om testamenter

Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19:00 informerer vi sammen med advokat Jette Pertou om, hvornår man skal skrive testamente.

Det vil foregå i Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten. Der serveres lidt at spise og drikke. Deltagelse er gratis, men vi beder venligst om tilmelding på telefon 7465 1140, sms 4083 0381 eller .

Vi glæder os til at se dig, og håber på du bliver klogere om, hvornår det er bedst at skrive sit testamente!

 

Kommentarer lukket til Hvornår er det bedst at skrive sit testamente?

Filed under NYHEDER

Ens arbejdsskade med to forskellige vurderinger

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Arbejdsskadestyrelsen har vurderet erhvervsevnetabet efter samme arbejdsskade forskelligt. Efter Arbejdsskadesikringsloven vurderede man, at der var 20 procent erhvervsevnetab og efter Erstatningsansvarsloven at tabet var mindre end 15 procent og dermed ikke kunne føre til erstatning. Det har Højesteret netop godkendt i en principiel afgørelse.

 

Sag om 2  vurderinger af ens arbejdsskade

Sagen handler om en medarbejder i et dækfirma, som kom til skade da et lastbildæk eksploderede. Skaden blev godkendt af Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade, og styrelsen vurderede, at erhvervsevnetabet var 20 procent. Medarbejderen havde i forlængelse af arbejdsulykken fået førtidspension, idet han også havde en alvorlig lungelidelse og nogle andre skavanker. Lungelidelsen vægtede mest i det samlede billede.

Erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven gives, selv om arbejdsgiveren ikke har begået fejl. Hvis skaden skyldes, at arbejdsgiveren har begået fejl, kan man også kræve erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Det var tilfældet i denne sag. Den skadelidte medarbejder anlagde retssag mod arbejdsgiveren, og under sagens behandling blev der hos selvsamme Arbejdsskadestyrelse indhentet en vejledende udtalelse om erhvervsevnetabets størrelse.

Selvom der var tale om helt samme skade som i arbejdsskadesagen, vurderede Arbejdsskadestyrelsen nu, at erhvervsevnetabet ikke var 20 procent med mindre end 15 procent. Højesteret anfører, at erhvervsevnetabsprocenten efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven fastsættes på grundlag af identiske kriterier. Men hvis der anlægges en forskellig vurdering af årsagssammenhængen kan erhvervsevnetabsprocenten blive fastsat forskelligt.

Efter arbejdsskadesikringsloven er der en formodning for, at en arbejdsskade er årsag til f.eks. et konstateret erhvervsevnetab. I arbejdsskadesager er det derfor op til Arbejdsskadestyrelsen at bevise, at det er overvejende sandsynligt, at arbejdsulykken ikke er skyld i f.eks. et erhvervsevnetab. Efter Erstatningsansvarsloven er det den skadelidte, der har bevisbyrden. Denne forskel i bevisbyrdereglerne gjorde, at Arbejdsskadestyrelsen vurderede spørgsmålet om årsagssammenhængen forskelligt og således nåede til 2 forskellige resultater.

Højesteret fandt, at skadelidte ikke have påvist omstændigheder, som kunne føre til en tilsidesættelse af Arbejdsskadestyrelsens vurdering og godkendte på den måde Arbejdsskadestyrelsens vurdering.

 

Kommentarer lukket til Ens arbejdsskade med to forskellige vurderinger

Filed under NYHEDER