Opdatering af vore IT systemer

I dag, den 23. november 2017 bliver vore IT systemer opdaterede. Det betyder, at vi ikke kan tilgå vore sager samt modtage og sende e-mails.

Vi kan endvidere ikke kontaktes telefonisk før i eftermiddag.

I uopsættelige tilfælde kan advokat Hans Henrik Wurlitzer kontaktes på 40 83 03 81.

Vi forventer igen at være i normal drift fra i morgen fredag den 24. november 2017.

 

Kommentarer lukket til Opdatering af vore IT systemer

Filed under NYHEDER

Åbningstider i uge 30 og 31

I perioden 24. juli til 4. august er kontoret åbent fra kl. 9 – 14.

De medarbejdere, der ikke er på ferie, kan dog uden for nævnte tidsrum kontaktes pr. e-mail.

E-mailadresserne findes under menupunkterne “Advokater” og “Sekretærer”.

 

Kommentarer lukket til Åbningstider i uge 30 og 31

Filed under NYHEDER

Ny lov om “fremtidsfuldmagter”

Med en fremtidsfuldmagt, som træder i kraft, hvis du ikke længere er i stand til at træffe beslutning om dine økonomiske og personlige forhold, kan du sikre dig indflydelse på, hvem der skal råde dine vegne og på hvilken måde – og løse en række potentielle problemstillinger for dine pårørende.

Af advokat Mark Stølting

Antallet af personer, der med alderen som følge af sygdom (herunder demens), svækket mental funktion eller helbred, mister deres sansers fulde brug således, at de ikke længere er i stand til at varetage deres anliggender, er stigende. Derfor er der også en stigning i antallet af personer, som ønsker at give fuldmagt til en person, som de har tillid til, og som i så fald kan “tage over” og handle på deres vegne og efter deres ønske, eksempelvis en pårørende.

Retsstillingen for sådanne fuldmagter har hidtil været uklar og de hidtil gældende regler har ikke i alle tilfælde været egnede. Med den nye lov sikres via diverse formkrav, betingelser for fuldmagtens ikrafttrædelse og kontrol med fuldmægtigen, en bedre retsstilling for både fuldmagtsgiveren, fremtidsfuldmægtigen (den, der i henhold til fuldmagten senere skal handle på fuldmagtsgiverens vegne, hvis fuldmagtsgiveren ikke selv er i stand det) og den tredjemand, der indgår aftaler med fuldmagtsgiveren via fuldmægtigen.

Alternativet til en fremtidsfuldmagt er, at der etableres et værgemål for den sygdomsramte eller svækkede person. Selv om et værgemål har til formål at beskytte den sygdomsramte eller svækkede person, opfattes et værgemål ofte som en upersonlig og voldsom foranstaltning. Lov om fremtidsfuldmagter har til hensigt at skabe et enklere og mindre voldsomt alternativ til etablering af et værgemål ved at give de kommende sygdomsramte og svækkede mulighed for at få indflydelse på, hvem der skal varetage deres anliggender, når de på et senere tidspunkt ikke længere selv er i stand til det, og på hvilken måde.

Det er stadig muligt at oprette en fuldmagt, der skal træde i kraft her og nu, dvs. det man kan kalde en “straksfuldmagt”. Det kræver dog også, at personen, der ønsker at oprette fuldmagten, får den oprettet i tide, da den ikke vil kunne oprettes, hvis personen ikke er ved sine sansers fulde brug og ikke kan overskue konsekvenserne af fuldmagten. Endvidere kan det være svært for personen at indse behovet for oprettelsen af en fuldmagt, ligesom det kan være en ubehagelig samtale for eksempelvis børnene at skulle tage med deres far eller mor. Af denne grund anbefaler vi, at du tager stilling, mens tid er og får oprettet en fremtidsfuldmagt, hvis du ønsker at have indflydelse på, hvem der skal varetage dine anliggender, hvis du på et senere tidspunkt ikke længere selv er i stand til det, og på hvilken måde. Herved løser du også en række potentielle problemstillinger for dine pårørende.

Lov om fremtidsfuldmagter er vedtaget, men endnu ikke trådt i kraft, da systemet, der skal håndtere registreringen af fuldmagterne endnu ikke er færdigt. Tidspunktet for lovens ikrafttrædelse er derfor endnu ukendt.

Har du et ønske om at oprette en fremtidsfuldmagt inden loven træder i kraft, kan vi tilbyde at udfærdige en fuldmagt, som i videst muligt omfang tager højde for kravene i den nye lov. Kontakt os, hvis du ønsker at høre nærmere herom og om den nye lov.

 

Kommentarer lukket til Ny lov om “fremtidsfuldmagter”

Filed under NYHEDER

Sikker mail

Kjems har fået sikker mail. Adressen er: sikker@kjems.dk

Kommentarer lukket til Sikker mail

Filed under NYHEDER

 

 

 

Kommentarer lukket til

Filed under NYHEDER

Falsk tilståelse

Mange straffesager afgøres som tilståelsesager. Det vi sige, den sigtede erkender, det han sigtes for. Man bliver imidlertid ikke uden videre dømt skyldig, fordi man erkender. Når sagen kommer i retten, skal dommeren sikre sig, at tilståelsen fremtræder sandfærdig, herunder at den stemmer med de oplysninger, der i øvrigt er tilvejebragt. DR.dk har i dag en artikel, der viser, hvor galt det kan gå, når retten godtager en falsk tilståelse.

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

I en retssag i Sverige tilstod en mand for 10 år siden 38 mord. Han blev dømt skyldig i 8 mord. De øvrige 30 fandt man det herefter ikke nødvendigt at efterforske yderligere. Efter at den dømte 9 år senere trak tilståelserne tilbage, og sagen igen blev undersøgt og behandlet, er han i dag frifundet. Resultatet er, at måske 38 mordere indtil videre er gået fri.

Se artiklen her.

 

Kommentarer lukket til Falsk tilståelse

Filed under NYHEDER

Plyndringsret bør afskaffes

Under denne overskrift har en landmand skrevet et læserbrev i JydskeVestkysten om sin skilsmisse.

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Landmandens ægtefælle var offentlig ansat med en god pensionsordning, som ikke skulle deles i forbindelse med skilsmissen.

Landmandens pensionsopsparing bestod hovedsageligt i det, han havde sparet op i landbrugsejendommen. Landbrugsejendommen skulle deles i forbindelse med skilsmissen.

Efter skilsmissen ville landmanden derfor pensionsmæssigt stå tilbage med en årlig pension på kr. 140.000, mens ægtefællens ville være på kr. 340.000.

Med læserbrevet gør landmanden opmærksom på at lovgivningen ikke er retfærdig. Og så får han også lige nævnt noget om en grådig modpart :-)

Lovgiver har gjort sig stor umage for at lave retfærdige regler for så vidt angår pensionsordningers stilling ved separation og skilsmisse. Men en lov kan ikke tage højde for alt.

Læserbrevet er et godt eksempel på et tilfælde, hvor en ægtepagt ville have været på sin plads ved ægteskabets indgåelse. I øvrigt en ukompliceret og billig løsning.

Antaget at ægtepagten inklusive grundig individuel rådgivning ville have kostet 10.000 kr. Så er det dog ”peanuts” i forhold til, hvad landmanden nu har mistet.

 

Kommentarer lukket til Plyndringsret bør afskaffes

Filed under NYHEDER

Det Offentlige Ejerregister

Den 15. juni 2015 blev der åbnet for det offentlige ejerregister, så det er muligt at slå selskabernes ejeroplysninger op i CVR-registeret.

Formålet er bl.a. at skabe øget gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber.

Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Kommentarer lukket til Det Offentlige Ejerregister

Filed under NYHEDER

Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Den 15. marts 2015 er de resterende ændringer af selskabsloven, der stammer fra evalueringen af selskabsloven i 2013, trådt i kraft

Det betyder bl.a.:

  • Mulighed for delvis indbetaling af overkursen i anpartsselskaber, hvis der er tale om stiftelse eller kapitalforhøjelse, hvor der alene indskydes kontanter
  • Der er alene krav om en åbningsbalance ved en stiftelse, hvis selskabet stiftes ved indskud af en bestående virksomhed.
  • Der er alene krav om en overtagelsesbalance ved en kapitalforhøjelse, hvis der ved kapitalforhøjelsen sker indskud af en bestående virksomhed.
  • Det er muligt at give en stiftelse regnskabsmæssig virkning tilbage i tid, hvis der indskydes en bestående virksomhed eller en bestemmende ejerandel i en anden virksomhed.
  • Kreditorernes anmeldelsesperiode ved bl.a. fusioner og spaltninger er ændret, således at anmeldelsesperioden udløber 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om den påtænkte transaktion
  • Mulighed for såkaldt straksomdannelse af andelsselskaber til aktieselskaber.

Se nærmere her

Kommentarer lukket til Ændringer af selskabsloven er trådt i kraft

Filed under NYHEDER

Skjulte videooptagelser frifinder forsikringsselskab i piskesmældssag!

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

På grundlag af bl.a. skjulte videooptagelser af en erstatningssøgende, har Højesteret tilsidesat Arbejdsskadestyrelsens vurdering, om at der var lidt et tab af erhvervsevne.

Forsikringsselskab i piskesmældssag 

I november satte Højesteret punktum i en sag, hvor en tidligere murer ønskede 2,6 mio. kr. i erstatning, efter at han i 2003 var blevet påkørt i bil bag fra. På grundlag af lægeundersøgelser vurderede Arbejdsskadestyrelsen, at færdselsulykken havde påført mureren et erhvervsevnetab på mindst 60 procent.

Men forsikringsselskabet overvågede mureren og videofilmede ham i det skjulte. Bl.a. mens han deltog i et byggearbejde. Overvågningen overbeviste Retslægerådet og dermed også både landsretten og Højesteret om, at mureren kunne klare betydeligt mere, end han havde sagt til de læger, der i tidens løb havde undersøgt ham. Især i sager, hvor den erstatning, forsikringsselskabet skal betale, er betydelig, er selskabernes overvågning af deres kunder i de seneste år intensiveret.

Det er naturligvis betænkeligt med skjulte videooptagelser. Selskabet vælger selv, hvad der skal filmes, og hvad der ikke skal med på optagelsen. Som skadelidt foretager man sig ting, som man reelt ikke kan klare, men man håber alligevel. Eller der kan opstå en situation, hvor man må gribe til handling, selv om man så udfører bevægelser eller i øvrigt gør anstrengelser, så man efterfølgende må holde sengen i nogle dage. Det kommer ikke med på videoen Overvågning kan være i strid med Straffeloven, men danske domstole afviser ikke beviser, som er fremskaffet på ulovlig vis. Som skadelidt bør man være opmærksom på at have kvalificeret juridisk bistand. Udgiften til advokat i sager, der ikke er arbejdsskadesager, altså f.eks. når der er tale om færdselsulykker, dækkes i vidt omfang af skadevolders forsikringsselskab eller af ens egen retshjælpsforsikring.

Hos Kjems Advokatfirma har vi betydelig erfaring med behandling af personskadesager, og vores advokater står gerne til rådighed for en uforpligtende samtale om din sag.

Kommentarer lukket til Skjulte videooptagelser frifinder forsikringsselskab i piskesmældssag!

Filed under NYHEDER