Hvornår skal du skrive dit testamente?

Kjems palæ l Kontor udenforTestamente – Gentagelse af arrangement

Den 21. oktober 2014 holdt vi et informationsmøde om at skrive et testamente, som var velbesøgt. Fordi arrangementet om testamenter var en stor succes, gentager vi arrangementet den 12. november 2014!

Alle er meget velkommen, vi beder dog om, at man tilmelder sig senest pr. 11 november 2014. Vi beder venligst tilmelding via telefon 7465 1140, sms 4083 0381 eller Arrangementet foregår igen i Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten fra kl. 19:00. Der serveres en sandwich, en øl eller en vand.

Vi glæder os til at se dig!

Kommentarer lukket til Hvornår skal du skrive dit testamente?

Filed under NYHEDER

Hvornår er det bedst at skrive sit testamente?

Informationsmøde om testamenter

Tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 19:00 informerer vi sammen med advokat Jette Pertou om, hvornår man skal skrive testamente.

Det vil foregå i Palæet, Ahlefeldvej 5, 6300 Gråsten. Der serveres lidt at spise og drikke. Deltagelse er gratis, men vi beder venligst om tilmelding på telefon 7465 1140, sms 4083 0381 eller .

Vi glæder os til at se dig, og håber på du bliver klogere om, hvornår det er bedst at skrive sit testamente!

 

Kommentarer lukket til Hvornår er det bedst at skrive sit testamente?

Filed under NYHEDER

Ens arbejdsskade med to forskellige vurderinger

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Arbejdsskadestyrelsen har vurderet erhvervsevnetabet efter samme arbejdsskade forskelligt. Efter Arbejdsskadesikringsloven vurderede man, at der var 20 procent erhvervsevnetab og efter Erstatningsansvarsloven at tabet var mindre end 15 procent og dermed ikke kunne føre til erstatning. Det har Højesteret netop godkendt i en principiel afgørelse.

 

Sag om 2  vurderinger af ens arbejdsskade

Sagen handler om en medarbejder i et dækfirma, som kom til skade da et lastbildæk eksploderede. Skaden blev godkendt af Arbejdsskadestyrelsen som en arbejdsskade, og styrelsen vurderede, at erhvervsevnetabet var 20 procent. Medarbejderen havde i forlængelse af arbejdsulykken fået førtidspension, idet han også havde en alvorlig lungelidelse og nogle andre skavanker. Lungelidelsen vægtede mest i det samlede billede.

Erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven gives, selv om arbejdsgiveren ikke har begået fejl. Hvis skaden skyldes, at arbejdsgiveren har begået fejl, kan man også kræve erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Det var tilfældet i denne sag. Den skadelidte medarbejder anlagde retssag mod arbejdsgiveren, og under sagens behandling blev der hos selvsamme Arbejdsskadestyrelse indhentet en vejledende udtalelse om erhvervsevnetabets størrelse.

Selvom der var tale om helt samme skade som i arbejdsskadesagen, vurderede Arbejdsskadestyrelsen nu, at erhvervsevnetabet ikke var 20 procent med mindre end 15 procent. Højesteret anfører, at erhvervsevnetabsprocenten efter Arbejdsskadesikringsloven og Erstatningsansvarsloven fastsættes på grundlag af identiske kriterier. Men hvis der anlægges en forskellig vurdering af årsagssammenhængen kan erhvervsevnetabsprocenten blive fastsat forskelligt.

Efter arbejdsskadesikringsloven er der en formodning for, at en arbejdsskade er årsag til f.eks. et konstateret erhvervsevnetab. I arbejdsskadesager er det derfor op til Arbejdsskadestyrelsen at bevise, at det er overvejende sandsynligt, at arbejdsulykken ikke er skyld i f.eks. et erhvervsevnetab. Efter Erstatningsansvarsloven er det den skadelidte, der har bevisbyrden. Denne forskel i bevisbyrdereglerne gjorde, at Arbejdsskadestyrelsen vurderede spørgsmålet om årsagssammenhængen forskelligt og således nåede til 2 forskellige resultater.

Højesteret fandt, at skadelidte ikke have påvist omstændigheder, som kunne føre til en tilsidesættelse af Arbejdsskadestyrelsens vurdering og godkendte på den måde Arbejdsskadestyrelsens vurdering.

 

Kommentarer lukket til Ens arbejdsskade med to forskellige vurderinger

Filed under NYHEDER

Afgørelse om betaling for sort arbejde

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Højesteret har i maj afgjort, at aftaler om sort betaling er i strid med almindelig hæderlighed og derfor ugyldige. Betaling for sort arbejde, kan derfor ikke inddrives gennem domstolene.

Afgørelse om betaling af sort arbejde

Højesteret har i maj 2014 afgjort en sag, hvor en entreprenør med to bygherrer havde aftalt, at betalingen for en ombygning på i alt kr. 1.112.550 eksklusive moms skulle betales, således at der udstedtes 3 fakturaer på i alt kr. 562.500 inklusive moms, mens resten skulle betales kontant uden moms, og således at det ikke kom til det offentliges kendskab. Entreprenøren gik konkurs, inden det momsfrie beløb var betalt.

Konkursboet forsøgte at inddrive restskylden, men aftalen blev af Højesteret erklæret ugyldig, således at bygherren helt slap for at betale yderligere.

Sidder du og har brug for retshjælp til lignende situation om betaling af sort arbejde, har vi her ved Kjems, nogle dygtige advokater siddende der kan hjælpe dig, med at få gennemgået og rådgivet dig bedst muligt omkring din sag. Send os en mail på eller ring på  7465 1140.

Kommentarer lukket til Afgørelse om betaling for sort arbejde

Filed under NYHEDER

Hastighedsovertrædelser l Undgå bøder fra andre

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Med virkning den 15. april 2014 pålægges ejeren eller den registerede bruger af en bil bøden for hastighedovertrædelser målt ved en automatisk trafikkontrol, selv om bilen er ført af en anden.


Ny regler for hastighedsovertrædelser

Siden den 15. april 2014 er Færdselsloven således indrettet, at bøder for hastighedsovertrædelser målt af fotofælder, pålægges bilens ejer eller den, der er registreret som bilens bruger, uanset om hastighedsoverskridelsen er begået af en anden. Hvis en anden end ejeren/brugeren inden 30 dage erkender at være synderen, slipper ejeren/brugeren dog for bøden. Hvis hastighedovertrædelsen er begået af en, der uretmæssigt bruger bilen, får ejeren/den registrerede bruger heller ikke bøden. Læs mere om lovændringen af hastighedsovertrædelser på Justitsministeriets hjemmeside.

 

Kommentarer lukket til Hastighedsovertrædelser l Undgå bøder fra andre

Filed under NYHEDER

Lever I papirløst, så se her!

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Østre Landsret har afsagt en dom, der bør tjene til skræk og advarsel. Dommen illustrerer med al mulig tydelighed, hvor galt det kan ende for typisk kvinden i et papirløst forhold. Moralen er, at hun enten skal forlange ægteskab eller sikre sig en rimelig aftale på skrift, om hvem der betaler hvad i fællesskabet.

22 års papirløst samliv

Efter 22 års papirløst samliv gik de hver til sit. Under samlivet fik de to børn. Familien boede i en ejendom, som ejedes af manden, og som var købt, før samlivet blev etableret.

Alle årene havde de haft ca. samme indtægt og delte udgifterne således, at han betalte alle udgifter vedrørende ejendommen, medens hun betalte alle udgifterne til børnenes daginstitutioner, privatskole og tøj samt den overvejende del af udgifterne til dagligvarer. På den måde fik han nedbragt gælden i ejendommen med ca. 350.000 kr., købt en båd og indbetalt betydelige beløb på pensionsordninger. Hun havde intet sparet op.

Ved samlivsophævelsen  ville han ikke give hende noget som helst. Hans synspunkt var, at hun selv var skyld i sin situation. I retten krævede hun en kompensation af ham på 350.000 kr., men blev alene tilkendt et kompensationsbeløb på 100.000 kr.

 

Få retshjælp:

Kontakt en af advokatfirmaets advokater, hvis du vil have en uforpligtende snak.

Kommentarer lukket til Lever I papirløst, så se her!

Filed under NYHEDER

Parkeringsbøder l Nye regler for private

Skrevet af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Den 15. marts 2014 træder en bekendtgørelse om private parkeringsområder i kraft. Bekendtgørelsen regulerer især, hvorledes der skal skiltes, hvis ejeren af pladsen vil kræve betaling enten i form af parkeringsafgift eller bøder.

 

Nye regler for parkeringsbøder på privatejede parkeringsarealer

Før du betaler dine parkeringsbøder, bør du læse justitsministeriets bekendtgørelse om hvordan der skal være skiltet på privatejede parkeringsarealer, dersom ejeren ønsker betaling i form af en afgift eller en bøde.

 

Før din egen “småsag” i retten

Hvis du herefter føler dig urimeligt behandlet, kan du med en ganske beskeden omkostningsrisiko selv føre sagen i retten. Der vil være tale om en såkaldt ”småsag.” Det vil sige, en sag hvor man ikke forventer, du møder op med en advokat. I stedet skal dommeren hjælpe dig til rette. Det foregår stille og roligt i en venlig og behagelig tone. Og skulle du tabe sagen, udgør omkostningerne ofte ikke mere end 1.500 kr.

Kommentarer lukket til Parkeringsbøder l Nye regler for private

Filed under NYHEDER

Iværksætterselskab (IVS) l Ny selskabsform i Danmark

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Siden 1. janauar 2014 har det været muligt at stifte et selskab, hvor kapitalen kun behøver at udgøre 1 kr. Selskabet kaldes et “iværksætterselskab” eller et “IVS.” Som i aktie- og anpartselskaber hæfter ejerne af selskabet ikke personligt for selskabets gæld.

 

Hvad er et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab skal have en kapital på mellem 1 kr. og 49.999 kr. Meningen er at gøre det lettere at starte virksomhed i selskabsform i Danmark. Et iværksætterselskab skal årligt henlægge mindst 25 pct. af selskabets overskud til en bund reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, indtil denne reserve sammen med selskabskapitalen samlet udgør mindst 50.000 kr. Et iværksætterselskab kan ikke træffe beslutning om at udlodde udbytte, herunder ekstraordinært udbytte, før reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag sammen med selskabskapitalen udgør mindst 50.000 kr.

Hæfter jeg personligt i et iværksætterselskab?

Et iværksætterselskab skal ligesom andre selskaber registreres i CVR-registeret, holde generalforsamlinger og indsende årsrapporter til Erhvervstyrelsen. Når et IVS er registeret, hæfter dets ejere ikke personligt for selskabets gæld.

Kontakt:
Hvis du har brug for hjælp til oprettelse af et iværksætterselskab, eller blot vil vide mere om IVS som selskabsform? Kontakt vores advokat Hans Henrik Wurlitzer, der vil hjælpe dig med flere informationer om iværksætterselskaber.

Kommentarer lukket til Iværksætterselskab (IVS) l Ny selskabsform i Danmark

Filed under NYHEDER

Erstatning for olieforurening på parcelhusgrund

Af advokat Hans Henrik Wurlitzer

Vestre Landsret har afsagt en dom, der giver køber af en boligejendom erstatning for en olieforurening, selvom forureningen var uden betydning for ejendommens anvendelse til bolig og have.


Sag om olieforurening på parcelhusgrund

I 2008 købte et ægtepar et hus. I 2009 fik de brev fra regionen om, at ejendommen ville blive kortlagt på vidensniveau 2. Regionen oplyste samtidigt, at det var uden betydning for ejendommens anvendelse som bolig og have. Men olieforureningen var dog registreret af regionen, Kort- og Matrikelstyrelsen og i tingbogen.

Forureningen stammede fra naboen, en tankstation, hvor der var sket oprensning i 2006. Forureningen berørte et område på 20 m2 svarende til 40 m3. Det ville koste 165.000 kroner at fjerne forureningen.Sælger havde været klar over, at der var sket oprensning på nabogrunden – tankstationen, og en tidligere lejer af den solgte ejendom fortalte i retten, at denne til sælger havde oplyst, at der var blevet taget prøver på ejendommen i forbindelse med oprensningen af takstationen.

Landsretten fandt, at sælger burde have oplyst køberne herom. Da det ikke var sket, skulle sælger betale for oprensningen med kr. 165.000 – og sagsomkostninger.

 

Leave a Comment

Filed under NYHEDER

Jette Pertou Advokatanpartsselskab

Jette Pertou er flyttet ind i Palæet Advokat l Jette Pertou

Jette Pertou Advokatanpartselskab driver med virkning fra i dag advokatvirksomhed i kontorfællesskab med os. Alle vi i Advokatfirmaet Kjems A/S ønsker Jette velkommen i vores hus og ser frem til et godt “bofællesskab.”

Advokatområder:

  • Erstatningsret
  • Personskader
  • Familie- og arveret
  • Kontrakter
  • Gældssanering
  • Ansættelsesret
  • Kreditorordninger
  • Pensionssager
  • Retssager

Se flere informationer på advokat-pertou.dk.

 

 

Leave a Comment

Filed under NYHEDER