Generel politik for behandling af persondata hos Kjems Advokatfirma Advokatanpartsselskab

Dataansvarlig

De persondata som Kjems Advokatfirma Advokatanpartsselskab indsamler, behandler vi som dataansvarlige.

Vore kontaktoplysninger er:

Kjems Advokatfirma Advokatanpartsselskab
CVR-nr. 30722035
Sundsnæs 2,
6300 Gråsten
T: 74 65 11 40
M: sikker@kjems.dk
Kontaktperson: Hans Henrik Wurlitzer, hhw@kjems.dk

Formålet med behandlingen

Vi behandler udelukkende oplysningerne for at kunne udføre den opgave, vi har påtaget os at udføre for klienten. Det gælder for oplysninger, som vi selv har indsamlet hos den registrerede såvel som oplysninger, vi har modtaget fra andre end den registrerede selv.

Oplysning om vore medarbejde behandler vi for at kunne administrere de enkelte ansættelsesforhold.

I øvrigt behandler vi personoplysninger for at overholde lovebestemmelser herunder om bekæmpelse af hvidvask, om regnskab og bogføring og besiddelse af klientmidler.

Retsgrundlaget

Oplysninger, som vi har indsamlet hos klienten om denne, behandler vi grundlæggende med hjemmel i klientens anmodning til os om rådgivning og bistand.

Alle andre oplysninger behandler vi som et led i varetagelsen af vore klienters legitime interesser, og / eller fordi behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges.

Lovgrundlaget for vores behandling herunder for behandling af personoplysninger om medarbejdere er Retsplejelovens og Advokatsamfundets regulering af advokaters virke og anden lovgivning, herunder

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Databeskyttelsesloven

Videregivelse af personoplysningerne

Alle personer, myndigheder, virksomheder, domstole, og organisationer som nødvendigvis skal inddrages vore bestræbelser at opfylde opdraget fra vore klienter modtager i relevant omfang personoplysningerne.

Unik System Design A/S, som hoster vores it-systemer og Microsoft, hvis mail og kalendersystemer vi benytter modtager som databehandlere og i forbindelse med ydelse af support også oplysningerne.

Opbevaringstid

Medmindre vi forinden modtager berettigede anmodninger om sletning af personoplysninger opbevarer vi disse i 10 år fra det tidspunkt, hvor vi har fuldført opgaven for klienten. Dette for at kunne imødegå eventuelle krav om erstatning i anledning af vores rådgivning.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi personoplysninger i mindst 5 år, fra klientforholdets ophør.

For at overholde Bogføringsloven opbevarer vi regnskabsmateriale i mindst 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Retten til indsigt

Den registrerede har ret til at få oplyst, om der behandles personoplysninger om den pågældende, og i givet fald at få udleveret en udskrift eller en kopi af personoplysningerne. Derudover har den registrerede ret til at modtage følgende information:

 • formålene med behandlingen
 • de berørte kategorier af personoplysninger
 • de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • om muligt det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles hos den registrerede
 • forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Den registrerede har endvidere ret til at få oplysninger om fornødne garantier, hvis personoplysningerne er overdraget til tredjelande.

Dette gælder dog ikke, hvis den registreredes interesse i oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv, jf. Databeskyttelseslovens § 22. Oplysninger omfattet af vores tavshedspligt, vil der ikke blive givet indsigt i.

Retten til berigtigelse

Den registrerede har ret til uden unødig forsinkelse at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring. Retten til berigtigelse angår alene objektive data og ikke subjektive vurderinger.

Retten til sletning

Den registrerede kan kræve sig slettet, hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, hvis den registreredes legitime interesser i at gøre indsigelse mod behandlingen overstiger den dataansvarliges legitime interesser i et opbevare oplysningerne, eller hvis personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.

Indsigelsesretten

Den registrerede til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om vedkommende, hvis behandlingen – herunder profilering – er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f.

Hvis den registrerede gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle de pågældende personoplysninger, medmindre der foreligger vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandlingsaktiviteterne

Den registrerede har ret til at få begrænset behandlingen af personoplysninger, hvis:

 • rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, men kun i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte
 • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses
 • den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, men kun i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Begæringer fra registrerede

Begæringer fra registrerede – hvad enten det er indsigt, berigtigelse, indsigelse eller sletning behandles af direktionen. Handlingen sker efter dialog med den relevante sagsbehandler, som kan redegøre for de hensyn, der taler for henholdsvis imod, at en anmodning/indsigelse imødekommes.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på samtykke, har den registrerede til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen.

Pligt til at give personoplysninger

I det omfang en klient eller andre ikke vil give for sagens behandling nødvendige personoplysninger, kan det komme den pågældende processuelt til skade ligesom det kan indebære, at vi må fralægge os sagens behandling.

Automatisk behandling

Vi foretager ingen automatisk behandling af indsamlede personoplysninger.

Klage

Den registrerede har ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dennes personoplysninger.

07-05-2018