Adressen er: Sundsnæs 2, 6300 Gråsten
Telefonnummer: 7465 1140
E-mail adresse: kjems@kjems.dk
Sikker mail: sikker@kjems.dk

Pligtige oplysninger

a. Advokat Hans Henrik Wurlitzer ejer og driver advokatvirksomheden, der er organiseret som et anpartsselskab. Dette under navnet ”Kjems Advokatfirma Advokatanpartsselskab.” Selskabet er registreret med CVR-nr. 30 72 20 35

b. Advokatfirmaet har desuden ansat advokat H. Philip Jensen som medarbejder.

c. Alle advokaterne er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark og medlemmer af Advokatsamfundet.

d. Advokatselskabet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.
Forsikringsselskabet og garantistilleren er: HDI Danmark, Indiavej 6, 1., 2100 København Ø.

e. Advokatselskabet har samleklientbankkonto i Sydbank A/S og Broager Sparekasse.

f. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

g. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

h. Advokatselskabet anvender ikke generelt aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting og almindelige forretningsbetingelser.

i. Advokatselskabets advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

j. I tilfælde af en tvist om salær eller advokatens adfærd, kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk, der har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar.